Izvršba za preživnino

Želite vložiti izvršbo za neplačane preživnine?

Vam oz. vašim otrokom partner ne plačuje preživnine?

Je preživnina določena s pravnomočno sodno odločbo oz. je dogovorjena pri centru za socialno delo?

Razlogi za vložitev predloga za izvršbo zaradi izterjave preživnine:

Da preživnina ni plačana oz. je plačana le delno !

Partner ni upošteval uskladitve preživnine!

POMEMBNO: Če partner preživnine ne plačuje, lahko upravičenec oz. njegov zakoniti zastopnik vloži tudi Kazensko ovadbo.

Rešitev je: Predlog za izvršbo zaradi izterjave preživnine!

Kaj morate storiti vi?

ok Na elektronski naslov info@ugovordolznika.eu posredujte kopijo sklepa o izvršbi, vse dokumente povezane z dolgom za katerega vas terjajo, točen datum prejema dokumenta, ter svoje kontaktne podatke.

ok V kolikor niste prepričani kaj vse potrebujemo, vam svetujemo, da nas pokličete za brezplačni nasvet na številko 031 019 176.


Kaj storimo mi?

ok Preučimo prejete dokumente, ter vam posredujemo ponudbo, kjer predlagamo rešitve in ocenimo možnosti za uspeh.

ok Poskrbimo za pripravo Ugovora zoper sklep o izvršbi, hitro in kvalitetno.

ok Predlog za oprostitev plačila sodne takse.

ok Dodatno po potrebi na željo stranke pripravimo vlogo za Brezplačno Pravno Pomoč (BPP)

Pomembno obvestilo

 • Izterjava preživnine ima prednost pred ostalimi terjatvami (v primeru da ima dolžnik več upnikov).

 • V primeru da upnik predvideva, da dolžnik tudi v bodoče preživnine ne bo plačeval, lahko sodniku predlaga, da izda predhodno odredbo. To pomeni, da se poleg že zapadlih obrokov preživnine, zavarujejo (denimo z zadržanjem sredstev na dolžnikovem TRR-ju) tudi obroki preživnine, ki bodo zapadli v naslednjem letu.

 • Če je izvršba za preživnino neuspešna, se lahko otrok oz. njegov zastopnik obrne na Jamstveni in preživninski sklad RS.

 • Pogoji za uveljavljanje nadomestila preživnine s strani Jamstvenega in preživninskega sklada RS so, da je preživnina določena s pravnomočno sodno odločbo oz. je dogovorjena pri centru za socialno delo, da preživnina ni bila plačana vsaj trikrat v zadnjih 12 mesecih, da je upravičenec državljan RS, s stalnim prebivališčem v RS, da še ni star 18 let, ter da je bila izvršba neuspešna.

 • Do nadomestila preživnine s strani Jamstvenega in preživninskega sklada RS niso upravičeni, če živijo z dolžnikom, so v rejništvu, ali imajo pretežno brezplačno oskrbo.

 • Eden od instrumentov zagotovitve čim večje odgovornosti preživninskih zavezancev do preživninskih upravičencev (otrok), je tudi kazenski pregon neplačnikov preživnine.

 • Preživnina ima v postopku osebnega stečaja dolžnika poseben status, saj spada med prednostne terjatve. Izvršba zaradi izterjave preživnine se z začetkom osebnega stečaja dolžnika ne ustavi. Terjatve iz naslova preživnine, ki v osebnem stečaju niso poplačane, se dolžniku ne odpustijo.

 • Ob vložitvi Ugovora zoper sklep o izvršbi je potrebno plačati sodno takso, drugače sodišče ugovor zavrže. Namesto plačila sodne takse lahko predlagate oprostitev plačila sodne takse v kolikor izpolnjujete pogoje.

 • Sodišče v celoti oprosti stranko plačila stroškov postopka, če prihodek na družinskega člana ne presega 2-kratnika minimalnega dohodka (od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018 znaša osnovni znesek minimalnega dohodka 392,75 EUR – 2x je 785,50 EUR), določenega z zakonom, ki ureja socialno varstvene storitve.

Izvršba za preživnino

Ugovor izvršitelju oz. ugovor tretjega

Ugovor izvršitelju oz. ugovor tretjega je pravno sredstvo, ki ga ima na voljo tretja oseba oz. oseba, ki nima veze z razmerjem med upnikom in dolžnikom. Ugovor ise vloži takrat ko tretja oseba izve, da izvaja izvršba na njegovih predmetih (če ga obvesti dolžnik, ko se na vratih pojavi izvršitelj…), za dolgove neke druge osebe (po navadi so to osebe s katerimi živite na istem naslovu oz. v istem gospodinjstvu).

Ali želi izvršitelj zaseči vaše stvari? Dolžnik pa je druga oseba

Ali je dolžnik druga oseba ali podjetje?

Ali je dolžnik partner ali družinski član? (starši, otroci, bratranci…)

Razlogi za vložitev ugovora izvršitelju oz. ugovor tretjega:

Se je na vaših vratih pojavil izvršitelj, ki izterjuje dolg ki ni vaš, na predmetih, ki so vaša last in ne last dolžnikova?

Rešitev je: Ugovor izvršitelju oz. ugovor tretjega!

Kaj morate storiti vi?

kljukica_ok Na elektronski naslov info@ugovordolznika.eu posredujte kopijo sklepa o izvršbi, vse dokumente povezane z dolgom za katerega vas terjajo, točen datum prejema dokumenta, ter svoje kontaktne podatke.

kljukica_ok V kolikor niste prepričani kaj vse potrebujemo, vam svetujemo, da nas pokličete za brezplačni nasvet na številko 031 019 176

Kaj storimo mi?

kljukica_ok Preučimo prejete dokumente, ter vam posredujemo ponudbo, kjer predlagamo rešitve in ocenimo možnosti za uspeh.

kljukica_ok Poskrbimo za pripravo Ugovora zoper sklep o izvršbihitro in kvalitetno.

ok Predlog za oprostitev plačila sodne takse.

ok Dodatno po potrebi na željo stranke pripravimo vlogo za Brezplačno Pravno Pomoč (BPP).

Pomembno obvestilo

Rok za vložitev Ugovora izvršitelju oz. ugovor tretjega je do konca izvršilnega postopka. Vendar se kljub temu lahko vloži šele po tem ko so premične stvari definirane (popisane ali drugače pravno definirane). Ugovor izvršitelju oz. ugovor tretjega mora biti obrazložen, dolžnik mora navesti vsa dejstva in predložiti dokaze, sicer bo sodišče ugovor zavrglo, kot neutemeljen.

Če upnik ugovoru izvršitelju oz. ugovor tretjega ne nasprotuje, sodišče izvršbo ustavi, če pa upnik ugovoru nasprotuje, lahko upravičenec do ugovora, v roku 30 dni vloži Tožbo za ugotovitev, da je izvršba nedopustna.

Ob vložitvi Ugovora je potrebno plačati sodno takso, drugače sodišče ugovor zavrže. Namesto plačila sodne takse lahko predlagate oprostitev plačila sodne takse v kolikor izpolnjujete pogoje.

Sodišče v celoti oprosti stranko plačila stroškov postopka, če prihodek na družinskega člana ne presega 2-kratnika minimalnega dohodka (od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018 znaša osnovni znesek minimalnega dohodka 392,75 EUR – 2x je 785,50 EUR), določenega z zakonom, ki ureja socialno varstvene storitve.

Če sodna taksa ni plačana niti v roku, ki ga določi sodišče in ni vložen predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodne takse, se šteje, da je ugovor umaknjen.

Če je ugovor izvršitelju oz. ugovor tretjega nerazumljiv, neutemeljen ali ne vsebuje vsega zahtevanega, ga sodišče zavrže ali zavrne in ne pozove, da ga popravi ali dopolni.

Ugovor izvršitelju oz. ugovor tretjega

Kazenska ovadba

Ali se partner izogiba plačilu preživnine?

Vam oz. vašim otrokom partner ne plačuje preživnine?

Je preživnina določena s pravnomočno sodno odločbo oz. je dogovorjena pri centru za socialno delo?

Je zavezanec sposoben plačati preživnino in se vseeno izmika plačilu?

Je zaradi neplačevanja preživnine dejansko ogrožen upravičencev socialni položaj?

Razlogi za vložitev kazenske ovadbe zaradi neplačevanja preživnine:

Da preživnina ni plačana oz. je plačana le delno !

Partner je sposoben plačati preživnino in se vseeno izmika plačilu !

Je zaradi neplačevanja preživnine dejansko ogrožen upravičencev socialni položaj?

Kaj morate storiti vi?

ok Na elektronski naslov info@ugovordolznika.eu posredujte kopijo sklepa o izvršbi, vse dokumente povezane z dolgom za katerega vas terjajo, točen datum prejema dokumenta, ter svoje kontaktne podatke.

ok V kolikor niste prepričani kaj vse potrebujemo, vam svetujemo, da nas pokličete za brezplačni nasvet na številko 031 019 176.

Kaj storimo mi?

okPreučimo prejete dokumente, ter vam posredujemo ponudbo, kjer predlagamo rešitve in ocenimo možnosti za uspeh.

ok Poskrbimo za pripravo Ugovora zoper sklep o izvršbi, hitro in kvalitetno.

ok Predlog za oprostitev plačila sodne takse.

ok V kolikor niste prepričani kaj vse potrebujemo, vam svetujemo, da nas pokličete za brezplačni nasvet na številko 031 019 176.

Pomembno obvestilo

 • Izterjava preživnine ima prednost pred ostalimi terjatvami (v primeru da ima dolžnik več upnikov).

 • V primeru da upnik predvideva, da dolžnik tudi v bodoče preživnine ne bo plačeval, lahko sodniku predlaga, da izda predhodno odredbo. To pomeni, da se poleg že zapadlih obrokov preživnine, zavarujejo (denimo z zadržanjem sredstev na dolžnikovem TRR-ju) tudi obroki preživnine, ki bodo zapadli v naslednjem letu.

 • Če je izvršba za preživnino neuspešna, se lahko otrok oz. njegov zastopnik obrne na Jamstveni in preživninski sklad RS.

 • Pogoji za uveljavljanje nadomestila preživnine s strani Jamstvenega in preživninskega sklada RS so, da je preživnina določena s pravnomočno sodno odločbo oz. je dogovorjena pri centru za socialno delo, da preživnina ni bila plačana vsaj trikrat v zadnjih 12 mesecih, da je upravičenec državljan RS, s stalnim prebivališčem v RS, da še ni star 18 let, ter da je bila izvršba neuspešna.

 • Do nadomestila preživnine s strani Jamstvenega in preživninskega sklada RS niso upravičeni, če živijo z dolžnikom, so v rejništvu, ali imajo pretežno brezplačno oskrbo.

 • Eden od instrumentov zagotovitve čim večje odgovornosti preživninskih zavezancev do preživninskih upravičencev (otrok), je tudi kazenski pregon neplačnikov preživnine.

 • Preživnina ima v postopku osebnega stečaja dolžnika poseben status, saj spada med prednostne terjatve. Izvršba zaradi izterjave preživnine se z začetkom osebnega stečaja dolžnika ne ustavi. Terjatve iz naslova preživnine, ki v osebnem stečaju niso poplačane, se dolžniku ne odpustijo.

Kazenska ovadba
Call Now Button