Kazenska ovadba

Ali se partner izogiba plačilu preživnine?

Vam oz. vašim otrokom partner ne plačuje preživnine?

Je preživnina določena s pravnomočno sodno odločbo oz. je dogovorjena pri centru za socialno delo?

Je zavezanec sposoben plačati preživnino in se vseeno izmika plačilu?

Je zaradi neplačevanja preživnine dejansko ogrožen upravičencev socialni položaj?

Razlogi za vložitev kazenske ovadbe zaradi neplačevanja preživnine:

Da preživnina ni plačana oz. je plačana le delno !

Partner je sposoben plačati preživnino in se vseeno izmika plačilu !

Je zaradi neplačevanja preživnine dejansko ogrožen upravičencev socialni položaj?

Kaj morate storiti vi?

ok Na elektronski naslov info@ugovordolznika.eu posredujte kopijo sklepa o izvršbi, vse dokumente povezane z dolgom za katerega vas terjajo, točen datum prejema dokumenta, ter svoje kontaktne podatke.

ok V kolikor niste prepričani kaj vse potrebujemo, vam svetujemo, da nas pokličete za brezplačni nasvet na številko 031 019 176.

Kaj storimo mi?

okPreučimo prejete dokumente, ter vam posredujemo ponudbo, kjer predlagamo rešitve in ocenimo možnosti za uspeh.

ok Poskrbimo za pripravo Ugovora zoper sklep o izvršbi, hitro in kvalitetno.

ok Predlog za oprostitev plačila sodne takse.

ok V kolikor niste prepričani kaj vse potrebujemo, vam svetujemo, da nas pokličete za brezplačni nasvet na številko 031 019 176.

Pomembno obvestilo

  • Izterjava preživnine ima prednost pred ostalimi terjatvami (v primeru da ima dolžnik več upnikov).

  • V primeru da upnik predvideva, da dolžnik tudi v bodoče preživnine ne bo plačeval, lahko sodniku predlaga, da izda predhodno odredbo. To pomeni, da se poleg že zapadlih obrokov preživnine, zavarujejo (denimo z zadržanjem sredstev na dolžnikovem TRR-ju) tudi obroki preživnine, ki bodo zapadli v naslednjem letu.

  • Če je izvršba za preživnino neuspešna, se lahko otrok oz. njegov zastopnik obrne na Jamstveni in preživninski sklad RS.

  • Pogoji za uveljavljanje nadomestila preživnine s strani Jamstvenega in preživninskega sklada RS so, da je preživnina določena s pravnomočno sodno odločbo oz. je dogovorjena pri centru za socialno delo, da preživnina ni bila plačana vsaj trikrat v zadnjih 12 mesecih, da je upravičenec državljan RS, s stalnim prebivališčem v RS, da še ni star 18 let, ter da je bila izvršba neuspešna.

  • Do nadomestila preživnine s strani Jamstvenega in preživninskega sklada RS niso upravičeni, če živijo z dolžnikom, so v rejništvu, ali imajo pretežno brezplačno oskrbo.

  • Eden od instrumentov zagotovitve čim večje odgovornosti preživninskih zavezancev do preživninskih upravičencev (otrok), je tudi kazenski pregon neplačnikov preživnine.

  • Preživnina ima v postopku osebnega stečaja dolžnika poseben status, saj spada med prednostne terjatve. Izvršba zaradi izterjave preživnine se z začetkom osebnega stečaja dolžnika ne ustavi. Terjatve iz naslova preživnine, ki v osebnem stečaju niso poplačane, se dolžniku ne odpustijo.

Kazenska ovadba